Archive for Lipiec, 2009


NAUCZANIE POSZUKUJĄCE I DYSKUSJA

Lipiec 19th, 2009

Opiszemy swoisty model nauczania, a mianowicie nauczanie poszukujące (zwane niekiedy poszukującym uczeniem się). Pod względem formalnym jest on porównywalny z innymi modelami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, jak model nauczania pojęć, nauczania bezpośred­niego lub uczenia się we współpracy. Dyskusja zaś jest metodą, która może występować w rozmaitych modelach. Postanowiliśmy połączyć te dwa tema­ty, ponieważ nauczanie poszukujące, jak zobaczymy, wykorzystuje głównie dyskurs i dyskusję. W tym modelu, inaczej niż w poprzednich, nie chodzi o    podanie wiadomości, przedstawienie pojęć i umiejętności. Rola nauczyciela polega tu na zetknięciu ucznia z problemem, stawianiu pytań i ułatwianiu dialogu.

W OGÓLNYCH ZARYSACH

Lipiec 11th, 2009

Nauczanie poszukujące nie powiedzie się, jeśli nauczyciel i jego uczniowie nie opanowali techniki dyskutowania i jeżeli w klasie nie wy­tworzyły się normy umożliwiające otwartą i szczerą wymianę myśli. Na początek omówimy w ogólnych zarysach nauczanie poszukujące i dy­skusję oraz procesy poznawcze, których kształtowaniu służy jedno i drugie. Potem odwołamy się do badań, na których wspiera się teoria nauczania poszukującego. Na koniec powiemy, co powinien robić nauczyciel, gdy stara się wypracować własną wersję nauczania poszukującego, i podamy szczegóło­we wskazówki, jak prowadzić w klasie efektywną dyskusję. Będzie też mowa, jak bardzo ważne jest wykształcić uczniów na czynnych uczestników systemu klasowego dyskursu i jak początkujący nauczyciel może zmienić niektóre z powszechnie występujących w szkołach nieefektywnych schematów dysku­towania.