Archive for Sierpień, 2009


PRAKTYKA UCZENIA SIĘ WE WSPÓŁPRACY

Sierpień 26th, 2009

Model uczenia się we współpracy różni się od innych modeli nauczania tym, ze w celu wywołania uczenia się posługuje się odmiennymi strukturami zadania dydaktycznego i nagród. Struktura zadania wymaga, aby uczniowie współpracowali ze sobą w małych grupach. Struktura nagród pozwala nagra­dzać pracę zespołową oraz indywidualną.Uczenie się we współpracy opiera się na demokratycznej tradycji pedago­gicznej, idei aktywnego uczenia się i idei pluralizmu w wielokulturowych społecznościach. Praktyka uczenia się we współpracy wspiera się mocno na teorii i bada­niach. Badania wykazały korzystny wpływ uczenia się we współpracy na opanowanie materiału nauczania, występowanie zachowania kooperacyjnego i postawy wobec uczniów niepełnosprawnych.

BIEG LEKCJI W MODELU

Sierpień 20th, 2009

Zadania uczenia się we współpracy wykraczają poza opanowywanie treści przedmiotowych. Obejmują także wzajemną akceptację członków grupy, sto­sunki wobec rówieśników i podnoszenie poczucia własnej wartości.Model uczenia się we współpracy ma kilka odmian. Najbardziej znane to metoda podwójnej oceny w zespołach uczniowskich (POZU), składanki i ba­dań zespołowych (BZ).Niezależnie od metody model charakteryzuje się trzema cechami: ucznio­wie pracują w zespołach; zespoły są mieszane; system nagród ukierunkowany jest na grupę. Bieg lekcji w tym modelu (syntaksa) składa się z sześciu głównych faz: podanie celów i wywołanie nastawienia; podanie wiadomości ustnie lub na piśmie,“zorganizowanie zespołów; praca w zespołach wspomagana w miarę potrzeb przez nauczyciela; sprawdzanie rezultatów; uznanie osiągnięć indywi­dualnych oraz grupowych.

WŚRÓD ZADAŃ I LEKCJI

Sierpień 1st, 2009

Środowisko dydaktyczne modelu charakteryzują społeczne procesy demo­kratyczne; uczniowie są aktywni i podejmują odpowiedzialność za proces i wyniki uczenia się.Wśród zadań przedlekcyjnych szczególne miejsce zajmuje zaplanowanie najlepszych sposobów zorganizowania grup i zgromadzenia odpowiednich materiałów dydaktycznych do pracy w grupach.Podczas lekcji głównym zadaniem nauczyciela jest pomóc uczniom przejść od nauczania frontalnego do pracy grupowej i w miarę potrzeby pomagać zespołom w pracy.Inna niż w przypadku pozostałych modeli jest rola nauczyciela jako osoby prowadzącej lekcję: z głównego aktora staje się on reżyserem pracy w małych grupach. Znacznie więcej czasu zajmuje mu pomaganie uczniom w pracy zespołowej niż podawanie materiału. Zadania polekcyjne, zwłaszcza ocenianie, sprowadzają się przede wszy­stkim do nagradzania grup i pojedynczych uczniów oraz demonstrowania w innych jeszcze formach uznania dla włożonego wysiłku i osiągnięć.