Archive for Wrzesień, 2009


METODA BADAŃ ZESPOŁOWYCH

Wrzesień 29th, 2009

Metoda badań zespołowych nie zawiera tak rozwiniętego systemu ocenia­nia. Ocena oparta jest na sprawozdaniach zespołów; na podstawie sprawoz­dań nagradza się uczniów za ich indywidualny wkład i za rezultat zespołowej pracy. Ten sposób oceniania wymaga od nauczyciela ostrożności. Idea zespo­łowej struktury nagród skłania do nagrodzenia produktu zespołu. Powstają jednak wówczas dwa problemy. Po pierwsze, ambitni członkowie zespołu mogli wykonać większość prac i w efekcie poczuć niechęć do partnerów, których wkład był nieznaczny, a przecież otrzymali taką samą ocenę. Po drugie, uczniowie, którzy zaniedbali swoje obowiązki, mogą cynicznie trakto­wać system nagradzania za nie wykonaną pracę. Nie przeprowadzono dotąd badań podejmujących te właśnie kwestie.

DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE

Wrzesień 22nd, 2009

Niektórzy doświadczeni nauczyciele radzą sobie w ten sposób, że stosują dwie oceny ucznia: jedną za wynik pracy zespołu, drugą za jego osobisty wkład, choć bywa on trudny do określenia. W przeciwieństwie do systemu oceniania w metodzie POZU i składanki, bazującym na postępach indywidualnych, ocenianie w metodzie badań zespołowych uniemożliwia słabszym uczniom istotne wzbogacanie do­robku zespołu.Ostatnim z ważnych zadań w fazie końcowej, charakterystycznym tylko dla modelu uczenia się we współpracy, jest wyrażenie uznania uczniom za pracę i osiągnięcia. Zespół Slavina zaproponował włączenie do metody POZU i składanki szczególnego środka: tygodniowego biuletynu, w którym nauczy­ciel albo sama klasa zdają sprawę z wyników osiągniętych przez grupy i jednostki.

UZNANIE DLA PRACY UCZNIÓW

Wrzesień 9th, 2009

Całkiem niedawno zespół Slavina w dążeniu do ograniczenia rywalizacji między grupami zamiast wskazywać grupę zwycięską, radzi przyjąć za pod­stawę określania osiągnięć grupowych to, jak grupy radzą sobie z ustalonymi wcześniej kryteriami.  W metodzie badań zespołowych uznanie dla pracy zespołu przyjmuje postać publicznego przedstawienia sprawozdania przez sam zespół lub roz­mieszczenia w klasie wytworów pracy grupowej. Można nadać temu formę jeszcze bardziej uroczystą, zapraszając na prezentację końcowego sprawozda­nia rodziców, uczniów z innych klas lub dyrektora szkoły. Można też opubli­kować podsumowanie prac zespołów w biuletynie i rozesłać go rodzicom, rozkolportować w szkole i sąsiedztwie.