Archive for Marzec, 2010


ZAPREZENTOWANA PROCEDURA

Marzec 29th, 2010

Zaproponowana przez Slavina (1986, s. 19) procedura wygląda następująco.Ustal podstawę. Zestawia się wyniki poprzednich sprawdzianów i każ­dy uczeń otrzymuje wynik-podstawę.Oblicz wynik danego sprawdzianu. Oblicza się liczbę punktów osiągnię­tą w sprawdzianie z danej lekcji. Oblicz wskaźnik postępów. Oblicza się go na podstawie poniższej skali, biorąc pod uwagę, czy wynik danego sprawdzianu jest równy bądź wyższy od wyniku-podstawy.Twórca tego systemu oceniania tak go opisuje (Slavin 1983, s. 24); „Wkład ucznia do wyników grupy uzależniony jest od tego, jak bardzo jego indywidualny rezultat osiągnięty w danym sprawdzianie przekracza wy­nik-podstawę. (…)

BEZBŁĘDNE ROZWIĄZANIE

Marzec 18th, 2010

Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali sprawdzian, otrzymują maksymalną liczbę punktów bez względu na to, jaki mają wy- nik-podstawę. System indywidualnych postępów daje uczniom szansę wnie­sienia maksymalnego wkładu do dorobku zespołu wtedy i tylko wtedy, kiedy zrobią wszystko co w ich mocy i wykażą znaczące postępy lub napiszą sprawdzian bezbłędnie. Zasada wskaźnika postępów podnosi wyniki uczenia się nawet wtedy, gdy nie stosuje się pracy grupowej (Slavin 1980), jest jednak szczególnie istotna jako składnik metody POZU, gdyż pozwala nie obawiać się, że słabsi uczniowie nie będą w pełni akceptowani przez pozostałych członków grupy, ponieważ wnoszą do jej dorobku mało punktów”.

METODA BADAŃ ZESPOŁOWYCH

Marzec 2nd, 2010

Metoda badań zespołowych nie zawiera tak rozwiniętego systemu ocenia­nia. Ocena oparta jest na sprawozdaniach zespołów; na podstawie sprawoz­dań nagradza się uczniów za ich indywidualny wkład i za rezultat zespołowej pracy. Ten sposób oceniania wymaga od nauczyciela ostrożności. Idea zespo­łowej struktury nagród skłania do nagrodzenia produktu zespołu. Powstają jednak wówczas dwa problemy. Po pierwsze, ambitni członkowie zespołu mogli wykonać większość prac i w efekcie poczuć niechęć do partnerów, których wkład był nieznaczny, a przecież otrzymali taką samą ocenę. Po drugie, uczniowie, którzy zaniedbali swoje obowiązki, mogą cynicznie trakto­wać system nagradzania za nie wykonaną pracę. Nie przeprowadzono dotąd badań podejmujących te właśnie kwestie.