Archive for Kwiecień, 2010


NADZÓR I POMOC W TRAKCIE PRACY

Kwiecień 26th, 2010

Wybierz i wyraźnie oznacz miejsce przeznaczone dla każdego zespołu. Pozostawieni sami sobie uczniowie niezależnie od wieku (nawet dorośli) skupią się tam, gdzie najwygodniej dojść. Aby zapewnić skuteczność pracy w małych grupach, nauczyciel musi wskazać każdej grupie określone miejsce w pomieszczeniu i dopilnować, by je zajęła.Uczenie się we współpracy wymaga zarówno prostych, jak i skompliko­wanych działań uczniów. Te pierwsze mogą się toczyć aż do pomyślnego skutku niemal bez interwencji lub pomocy nauczyciela. Przy tych drugich bliski kontakt z nauczycielem może okazać się potrzebny. Być może trzeba będzie przez chwilę popracować z każdym zespołem oddzielnie, przypomnieć o    wyznaczonych zadaniach i o upływie czasu.

ZASTOSOWANA METODA

Kwiecień 24th, 2010

Kiedy stosuje się metodę badań zespołowych, nauczyciel musi być zawsze „pod ręką”, aby pomagać w odbieraniu materiałów dydaktycznych. Na tym etapie lekcji łatwo nauczy­cielowi popaść w przesadę. Zbyt dużo interwencji i nieproszonej pomocy przeszkadza tylko uczniom i odbiera okazję wykazania się inicjatywą i samo­dzielnością. Z drugiej strony jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczniowie pogubili się lub nie są w stanie podołać zadaniu, musi zająć się zespołem i udzielić uczniom pomocy.Podkreślaliśmy, że w przypadku każdego opisanego dotąd modelu ważne jest, aby procedury kontroli były zgodne z celami lekcji i ogólnym jej charakterem. Na przykład jeśli nauczyciel posługuje się modelem nauczania podającego, aby pomóc uczniom opanować wiedzę i umiejętność krytyczne­go myślenia, sprawdzian powinien zawierać zadania kontrolujące zapamięta­nie oraz zadania wymagające wyżej zorganizowanego myślenia.

METODA I WERSJA SKŁADANKI

Kwiecień 13th, 2010

Dla modelu nauczania bezpośredniego przeznaczonego do nauczania umiejętności właści­wy będzie sprawdzian praktyczny opanowania umiejętności i dostarczający kolektywnego sprzężenia zwrotnego. Przykłady te i wskazówki zawarte w po­przednich rozdziałach opierają się na założeniu, że nauczyciel działa w obrę­bie rywalizacyjnego lub indywidualistycznego systemu nagród. Model ucze­nia się we współpracy zmienia system nagród, a w konsekwencji wymaga odmiennego podejścia do kontroli i osiągnięć uczniów. W metodzie POZU i wersji składanki Slavina uczniowie wypełniają testy złożone w większości z zadań obiektywnych, umożliwiających natychmiasto­we sprawdzenie i obliczenie wyników.