Archive for Maj, 2010


WSPÓLNE PLANOWANIE

Maj 30th, 2010

Wspólne planowanie. Uczniowie wraz z nauczycielem wspólnie planują cele, zadania i procedury uczenia się stosownie do wybranych tematów.Uczniowie realizują plan opracowany w punkcie 2. Proces uczenia się powinien składać się z wielu rozmaitych czynności, wymagać rozmaitych umiejętności i pracy z rozmaitymi źródłami w szkole i poza nią. Nauczyciel nadzoruje postępy każdej grupy, a kiedy trzeba, proponuje pomoc.Analiza i synteza. Uczniowie analizują i oceniają informacje uzyskane na 3. etapie oraz zastanawiają się, jaką atrakcyjną formę nadać podsumowa­niu przewidzianemu do przedstawienia na forum klasy. Przedstawienie opracowania końcowego. Niektóre lub wszystkie grupy w interesujący sposób przedstawiają opracowany temat; chodzi o zaciekawie­nie uczniów pracą wykonaną przez innych i ukazanie tematu w szerokiej perspektywie.

KOORDYNACJA PRACY

Maj 25th, 2010

Nauczyciel koordynuje prezentację opracowań końcowych.Jeśli grupy opracowywały rozmaite strony tego samego zagad­nienia, uczniowie wraz z nauczycielem oceniają wkład każdej grupy w pracę całej klasy. Oceniać można pojedynczych uczniów, grupy lub jedno i drugie.W przypadku uczenia się we współpracy środowisko dydaktyczne charak­teryzują procesy demokratyczne i aktywna rola uczniów współdecydujących, czego i jak się uczyć. Od nauczyciela zależą te elementy struktury, które wiążą się z uformowaniem grup i ustaleniem zasad postępowania, jednak doraźne interakcje wewnątrz grup zależą od uczniów.

SKUTECZNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Maj 11th, 2010

Skuteczność uczenia się we współpracy wymaga łatwego dostępu do bogatych materiałów dydak­tycznych i źródeł (np. w pokoju nauczycielskim, bibliotece, ośrodku audiowi­zualnym) i dobrego współdziałania nauczyciela z osobami odpowiedzialnymi w szkole za gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.Niektóre zadania podejmowane w fazie planowania przedlekcyjnego opi­sane w poprzednich rozdziałach dotyczą także uczenia się we współpracy. Inne występują tylko w tym modelu. Na przykład czas poświęcany w innych modelach na wyćwiczenie umiejętności potrzebnych na danej lekcji można przeznaczyć na zgromadzenie materiałów lub przygotowanie przewodników i zeszytów ćwiczeń do samodzielnej pracy w grupach.

W PRZYPADKU KAŻDEJ LEKCJI

Maj 4th, 2010

Zamiast ustalać porzą­dek elementów składowych materiału nauczania i planować sposoby gładkie­go przechodzenia kolejno od jednego do drugiego, można skupić się na zaplanowaniu przejścia od nauczania frontalnego do pracy grupowej. Jak w przypadku każdej lekcji jednym z początkowych zadań planistycz­nych jest dobór treści nauczania odpowiedniej dla uczniów o danych zainte­resowaniach i o danej wiedzy wstępnej. Ponieważ w modelu uczenia się we współpracy wymaga się od uczniów samodzielności i inicjatywy, właśnie to zadanie jest szczególnie istotne. Jeżeli treść nauczania nie okaże się dostatecz­nie interesująca i ambitna, lekcja wkrótce „padnie”.