Archive for Czerwiec, 2010


KOORDYNACJA PRACY

Czerwiec 29th, 2010

Nauczyciel koordynuje prezentację opracowań końcowych.Jeśli grupy opracowywały rozmaite strony tego samego zagad­nienia, uczniowie wraz z nauczycielem oceniają wkład każdej grupy w pracę całej klasy. Oceniać można pojedynczych uczniów, grupy lub jedno i drugie.W przypadku uczenia się we współpracy środowisko dydaktyczne charak­teryzują procesy demokratyczne i aktywna rola uczniów współdecydujących, czego i jak się uczyć. Od nauczyciela zależą te elementy struktury, które wiążą się z uformowaniem grup i ustaleniem zasad postępowania, jednak doraźne interakcje wewnątrz grup zależą od uczniów.

SKUTECZNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Czerwiec 22nd, 2010

Skuteczność uczenia się we współpracy wymaga łatwego dostępu do bogatych materiałów dydak­tycznych i źródeł (np. w pokoju nauczycielskim, bibliotece, ośrodku audiowi­zualnym) i dobrego współdziałania nauczyciela z osobami odpowiedzialnymi w szkole za gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.Niektóre zadania podejmowane w fazie planowania przedlekcyjnego opi­sane w poprzednich rozdziałach dotyczą także uczenia się we współpracy. Inne występują tylko w tym modelu. Na przykład czas poświęcany w innych modelach na wyćwiczenie umiejętności potrzebnych na danej lekcji można przeznaczyć na zgromadzenie materiałów lub przygotowanie przewodników i zeszytów ćwiczeń do samodzielnej pracy w grupach.

W PRZYPADKU KAŻDEJ LEKCJI

Czerwiec 9th, 2010

Zamiast ustalać porzą­dek elementów składowych materiału nauczania i planować sposoby gładkie­go przechodzenia kolejno od jednego do drugiego, można skupić się na zaplanowaniu przejścia od nauczania frontalnego do pracy grupowej. Jak w przypadku każdej lekcji jednym z początkowych zadań planistycz­nych jest dobór treści nauczania odpowiedniej dla uczniów o danych zainte­resowaniach i o danej wiedzy wstępnej. Ponieważ w modelu uczenia się we współpracy wymaga się od uczniów samodzielności i inicjatywy, właśnie to zadanie jest szczególnie istotne. Jeżeli treść nauczania nie okaże się dostatecz­nie interesująca i ambitna, lekcja wkrótce „padnie”.

PEDAGOGICZNI WETERANI

Czerwiec 1st, 2010

Oczywiście, pedagogiczni weterani wiedzą z własnych doświadczeń, jakie tematy najbardziej nadają się do nauki we współpracy; znają też zaintereso­wania swoich uczniów i w przybliżeniu poziom ich rozwoju. Początkujący nauczyciele muszą jednak polegać na przewodnikach programowych i meto­dycznych oraz na podręcznikach. Niemniej warto, by wzięli pod uwagę kilka kwestii pomocnych w ustalaniu, jaka treść pasuje do modelu uczenia się we współpracy.Czy uczniowie mieli wcześniej do czynienia z danym materiałem, czy też potrzebne będą obszerne objaśnienia ze strony nauczyciela?Czy jest prawdopodobne, że dana treść zainteresuje uczniów? Jeśli nauczyciel planuje posłużyć się tekstem pisanym, czy wystarczy on dla podania materiału?