Archive for Sierpień, 2010


UCZENIE SIĘ WE WSPÓŁPRACY

Sierpień 27th, 2010

Uczenie się we współpracy charakteryzuje się tym głównie, że:Uczniowie w zespole pracują nad materiałem nauczania.Zespół jest mieszany (heterogeniczny). Składa się z uczniów dobrych, przeciętnych i słabych.W skład zespołu wchodzą uczniowie obu płci i rozmaitych ras.System nagród ma w zasadzie charakter grupowy.W pełniejszej formie omówimy te właściwości w dalszych częściach .Model uczenia się we współpracy ma służyć osiąganiu przynajmniej trzech doniosłych celów.Uczenie się we współpracy powinno poprawić osiągnięcia uczniów w nau­ce. Uważa się, że właściwa dla modelu zespołowa struktura nagród podnosi wartość przypisywaną przez uczniów uczeniu się materiału programowego i korzystnie wpływa na zmianę postaw wobec osiągnięć szkolnych.

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Sierpień 21st, 2010

Wspominaliśmy o studium Colemana (1961), który stwierdził wpływ postaw i norm obowiązujących w grupie uczniów na jakość nauki. Opierając się na tych odkryciach, Slavin (1984) opracował własną wersję modelu ucze­nia się we współpracy. Napisał, że często „uczniowie nie cenią kolegów, którzy dobrze się uczą, podczas gdy cenią kolegów celujących w sporcie. (…) Dzieje się tak, gdyż sukcesy sportowe przynoszą korzyści grupom (drużynie, szkole, miastu), a sukcesy w nauce — tylko jednostce. Rzeczywiście, w kla­sach, w których obowiązuje ocenianie według rozkładu lub jakiś inny rywali- zacyjny system oceniania i nagradzania, każdy sukces jednostkowy obniża szanse na odniesienie sukcesu przez innych” (s. 54).