Archive for Wrzesień, 2010


PODZIELONA KLASA

Wrzesień 17th, 2010

Klasa podzielona zostaje na cztero- lub pięcioosobowe zespoły o mieszanym składzie: dziewczynki i chłopcy, dzieci różnym pochodzeniu etnicznym, uczniowie dobrzy, przeciętni i słabi. Człon­kowie zespołu najpierw doskonalą opanowanie materiału, korzystając z roz­maitych źródeł i narzędzi, potem pomagają sobie nawzajem w nauce, tłuma­cząc, odpytując, dyskutując. Co tydzień lub co dwa tygodnie uczniowie przechodzą indywidualny sprawdzian opanowania materiału, na podstawie którego otrzymują indywidualny „wskaźnik postępów”. Wskaźnik ten nie opiera się na surowym rezultacie sprawdzianu, lecz oddaje postęp dokonany od czasu poprzednich sprawdzianów.