Archive for Grudzień, 2010


PODWÓJNA OCENA W ZESPOŁACH

Grudzień 28th, 2010

Przy zachowaniu podstawowych zasad model uczenia się we współpracy może przyjmować rozmaite postaci. Niżej przedstawiono trzy odmiany mo­delu, które powinny znaleźć się w repertuarze dydaktycznym początkującego nauczyciela. Po inne wersje modelu można sięgnąć do literatury przedmiotu (np. Slavin i in. 1985). Metodę podwójnej oceny w zespołach uczniowskich (POZU) opraco­wała grupa badaczy pod kierunkiem Roberta Slavina z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Jest to chyba najprostsza z metod uczenia się we współpracy. Nauczyciele posługujący się nią przedstawiają uczniom raz na tydzień nowy materiał słownie lub na piśmie.

PODZIELONA KLASA

Grudzień 16th, 2010

Klasa podzielona zostaje na cztero- lub pięcioosobowe zespoły o mieszanym składzie: dziewczynki i chłopcy, dzieci różnym pochodzeniu etnicznym, uczniowie dobrzy, przeciętni i słabi. Człon­kowie zespołu najpierw doskonalą opanowanie materiału, korzystając z roz­maitych źródeł i narzędzi, potem pomagają sobie nawzajem w nauce, tłuma­cząc, odpytując, dyskutując. Co tydzień lub co dwa tygodnie uczniowie przechodzą indywidualny sprawdzian opanowania materiału, na podstawie którego otrzymują indywidualny „wskaźnik postępów”. Wskaźnik ten nie opiera się na surowym rezultacie sprawdzianu, lecz oddaje postęp dokonany od czasu poprzednich sprawdzianów.

METODA SKŁADANKI

Grudzień 12th, 2010

Raz w tygodniu publicznie zostaje wyrażone uznanie dla poczynionych postępów. W króciutkim jednostronicowym biuletynie (może to być też jakaś inna forma) informuje się, które zespoły zebrały najwięcej punktów ze spra­wdzianów, którzy uczniowie mają najwyższy wskaźnik postępów i którzy uczniowie osiągnęli w sprawdzianie doskonały rezultat. Niekiedy wymienia się wszystkie zespoły, które spełniły postawione kryteria. Do tej ostatniej możliwości wrócimy na dalszych stronach.Metodę składanki opracowała i zweryfikowała grupa Elliota Aronsona (1978) z Uniwersytetu Teksasu. Potem adaptował ją Slavin. Stosownie do reguł składanki klasa zostaje podzielona na pięcio- lub sześcioosobowe mie­szane zespoły.