Archive for Styczeń, 2011


UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Styczeń 24th, 2011

Zasadę tę odnajdujemy także w uczeniu się przez współpracę, zwłaszcza w wersjach opracowanych przez Sharana i Johnsonów. Na przykład ten pierwszy (Sharan, Sharan 1976, s. X) stoi na stanowisku, że zadaniem nauczyciela jest „wzmóc uczniowskie poczucie sprawstwa, ucząc sprawowa­nia kontroli nad większością okazji nauczenia się czegoś. (…) Aktywne uczenie się, w którym doświadczanie jest organizowane i przyswajane w trak­cie interakcji ze środowiskiem, wspomaga rozwój myślenia logicznego i wyżej zorganizowanych umiejętności werbalnych”.Model uczenia się we współpracy wykorzystuje rozległą literaturę badaw­czą, zwłaszcza z psychologii społecznej.

BADANIA NAD DYNAMIKĄ MAŁYCH GRUP

Styczeń 6th, 2011

Badania nad dynamiką małych grup, facylitacją społeczną oraz porównujące wpływ współpracy i rywalizacji na osiągnięcia ogromnie podbudowały wiedzę o uczeniu się we współpracy. W tym miejscu sięgniemy jednak do źródeł publikowanych niedawno, a prze­de wszystkim do badań nad następującymi szkolnymi rezultatami uczenia się we współpracy: postępowaniem kooperacyjnym i współpracą między ucznia­mi z różnych grup etnicznych; kontaktami z uczniami niepełnosprawnymi; uczeniem się treści przedmiotowych. Jak w poprzednich rozdziałach i tu wybraliśmy reprezentatywne w danej dziedzinie badania wybitnych autorów.