Archive for Luty, 2011


PRZEWIDYWANIA UCZONYCH

Luty 26th, 2011

Przewidywania uczonych, że integracja rasowa szkół nie usunie uprze­dzeń, znalazły odbicie także w przypadku klas zintegrowanych i uczniów niepełnosprawnych tradycyjnie postrzeganych negatywnie przez swoich ró­wieśników. Umieszczenie w bezpośredniej bliskości jednych i drugich nie zlikwidowało negatywnych postaw. Przeciwnie, według niektórych autorów bliższy kontakt mógł zaowocować narastaniem uprzedzeń i stereotypów. Zasadniczego znaczenia nabrała struktura interakcji między uczniami nie­pełnosprawnymi i sprawnymi, która mogła, jak się zdawało, wpłynąć na ukształtowanie lepszych postaw wobec siebie i zaprowadzić między nimi lepsze stosunki. Dawid i Roger Johnsonowie wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Minnesoty badali, jak struktura dydaktyczna celu wpływa na interakcje między uczniami z obu grup.

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Luty 14th, 2011

Istotną właściwością uczenia się we współpracy jest to, że wywołując współpracę i poprawiając stosunki społeczne w grupie uczniów, jednocześnie oddziałuje korzystnie na naukę treści programowych. Ostatnio Slavin (1986) dokonał podsumowania 45 badań wykonanych od roku 1972, których przed­miotem była efektywność dydaktyczna nauczania grupowego. Badania objęły wszystkie poziomy nauczania następujących przedmiotów: język angielski, geografia, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, angielski jako język obcy. Prowadzono je w szkołach miejskich, podmiejskich i wiejskich w USA, Izraelu, Nigerii i Niemczech. Wyniki nauczania w 37 klasach nauczanych grupowo były istotnie wyższe od wyników klas kontrolnych, nauczanych innymi sposobami. W 8 badaniach nie stwierdzono takiej różnicy.

UCZENIE SIĘ WSPÓŁPRACY

Luty 9th, 2011

Żadne badanie nie wykazało ujemnego wpływu uczenia się we współpracy na efekty dydaktyczne. Uczenie się we współpracy występuje w rozmaitych odmianach. W związ­ku z tym model uczenia się we współpracy charakteryzują zarówno właś­ciwości występujące we wszystkich wersjach, jak i te, które zmieniają się w zależności od przyjętego rozwiązania. W dalszych partiach rozdziału omó­wimy jedne i drugie. Po zarysowaniu modelu gruntowniej zajmiemy się efektywną lekcją zbudowaną według modelu uczenia. System nagród opierał się na indywidualnych dokonaniach i postępach, a dydaktyczna struktura nagród — na rywalizacji między uczniami.