Archive for Kwiecień, 2011


BADANIA NAD DYNAMIKĄ MAŁYCH GRUP

Kwiecień 26th, 2011

Badania nad dynamiką małych grup, facylitacją społeczną oraz porównujące wpływ współpracy i rywalizacji na osiągnięcia ogromnie podbudowały wiedzę o uczeniu się we współpracy. W tym miejscu sięgniemy jednak do źródeł publikowanych niedawno, a prze­de wszystkim do badań nad następującymi szkolnymi rezultatami uczenia się we współpracy: postępowaniem kooperacyjnym i współpracą między ucznia­mi z różnych grup etnicznych; kontaktami z uczniami niepełnosprawnymi; uczeniem się treści przedmiotowych. Jak w poprzednich rozdziałach i tu wybraliśmy reprezentatywne w danej dziedzinie badania wybitnych autorów.

ZACHOWANIA KOOPERACYJNE

Kwiecień 23rd, 2011

Tak charakterystyczne dla XX wieku problemy globalne i złożoność instytucji społecznych wymagają od ludzi szerokiej współpracy. W efekcie większość z nas ceni zachowania kooperacyjne i sądzi, że powinny one stać się ważnym celem edukacyjnym. Potrzebę szkolnych zajęć pozaprogramo- wych, takich jak sporty drużynowe, kółka dramatyczne i muzyczne, uzasad­nia się takim właśnie dążeniem. A co można powiedzieć o zajęciach lekcyj­nych? Czy pewien rodzaj czynności charakterystyczny dla uczenia się we współpracy wpływa na postawę uczniów wobec współpracy i zachowanie kooperacyjne?Zespól Shlomo Sharana z Uniwersytetu Tel-Awiwu (1984) poszukiwał odpowiedzi na to pytanie.

OPRACOWANA WERSJA

Kwiecień 12th, 2011

Przez ponad dziesięć lat opracowywał swoją wersję uczenia się we współpracy i sprawdzał, czy polepszy ona stosunki między rozmaitymi grupami żydowskimi w Izraelu, zwłaszcza między po­chodzącymi z Europy i z Bliskiego Wschodu. W jednym z eksperymentów przydzielił losowo 33 nauczycieli języka angielskiego do trzech grup szkole­niowych. W pierwszej grupie uczono, jak udoskonalić umiejętności nauczania „równym frontem”. W drugiej grupie uczono posługiwania się techniką opracowaną przez Slavina, nazwaną podwójnym ocenianiem w zespołach uczniowskich (POZU). W trzeciej grupie nauczano wersji Sharanowskiej modelu uczenia się we współpracy, zwanej metodą badań zespołowych (BZ).

SPRAWDZENIE ZACHOWANIA

Kwiecień 1st, 2011

Nauczyciele ci zastosowali w swoich klasach te metody, których uczyli się na kursie. Eksperymentatorzy zgromadzili ogrom danych, w tym wyniki testów osiągnięć, sprawdzianu zachowania kooperacyjnego uczniów  oraz obserwacji lekcji.W celu sprawdzenia zachowania kooperacyjnego z trzech rodzajów klas (nauczanie frontalne, POZU i BZ) wybrano uczniów i poproszono o wyko­nanie zadania „człowiek Lego”. Uczniów podzielono na zespoły sześcio­osobowe, po trzech z rodzin pochodzących z Europy i z Bliskiego Wschodu. Zespoły miały zaplanować wykonanie wspólnego zadania: z 48 klocków Lego złożyć figurkę człowieka.