Archive for Sierpień, 2011

KONTROLA

Podkreślaliśmy parokrotnie, że strategia kontroli i oceny osiągnięć musi być dostosowana do celów danej lekcji i do właściwej danemu modelowi kategorii spodziewanych wyników. Skoro model nauczania bezpośredniego najlepiej nadaje się do nauczania umiejętności i wiedzy w małych, powiązanych ze sobą, sensownych dawkach, kontrola powinna opierać się na testach praktycznych, sprawnościowych, mniej zaś przydatne będą proste testy wie­dzy deklaratywnej. Na przykład umiejętność wskazania na podanej liście wyrazów rzeczowników i czasowników nie jest tożsama z umiejętnością napisania poprawnego zdania; potrzebny byłby tu sprawdzian, który wyma­gałby od ucznia pisania zdań.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

POPRAWNE WYLICZENIE

Czytelnik  poprawnie wyli­czył kolejne fazy wszystkich opisanych w niej modeli nauczania, nie znaczy­łoby to wcale, że umiałby posłużyć się nimi, stanąwszy przed trzydziestką uczniów.Prosilibyśmy go raczej o zademonstrowanie umiejętności w klasie.Sprawdziany praktyczne są na ogół trudne do opracowania, a ich wyko­nanie niełatwe do trafnego ocenienia. Mogą też okazać się bardzo czaso­chłonne. Jeśli jednak chcemy, aby uczeń doskonale opanował nauczoną umiejętność, nic nie zastąpi sprawdzianów opartych na praktycznym wyko­nywaniu czynności. W zaczerpniętej z pracy Ellen Gagne (1985) tabeli. przeciwstawione są dwa rodzaje zadań dotyczących tej samej treści. Jedne z nich są właściwe dla testu umiejętności, drugie — dla testu wiadomości.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRZYSWAJANIE WIADOMOŚCI

Przyswojenie podstawowych wiadomości i ukształtowanie umiejętności to ważne cele nauczania wszystkich szkolnych przedmiotów. Niemal w każdej dziedzinie nauki szkolnej jest tak, że nim uczeń przejdzie do bardziej za­awansowanego uczenia się, musi opanować podstawowe poznawcze i fizycz­ne umiejętności. By uczniowie mogli opanować podstawowe wiadomości i umiejętności, nauczyciele posługują się modelem nauczania bezpośredniego. Nauczanie bezpośrednie opiera się na analizie systemowej, psychologii szkolenia i bada­niach riad efektywnością nauczania. Jest powszechnie używane i często pod­dawane badaniom zarówno w szkolnych, jak i nieszkolnych instytucjach oświatowych, szczególnie w przemyśle i w wojsku. Wiedza naukowa dotyczą­ca tego modelu jest obszerna. Z wielu badań wynika, że model ten korzy­stnie wpływa na osiągnięcia uczniów, szczególnie młodszych, pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

MODEL NAUCZANIA

Model nauczania bezpośredniego ukierunkowany jest przede wszystkim na wspomaganie uczenia się wiedzy proceduralnej (umiejętności) oraz wiedzy deklaratywnej, którą można zorganizować w łańcuch i nauczać krok po kroku. Ogólny bieg lekcji (syntaksa) zaplanowanej według tego modelu składa się z pięciu faz: przedstawienie celów i wywołanie nastawienia; pokaz umiejętności stanowiącej przedmiot nauki; zorganizowanie ćwiczeń pod kie­runkiem; sprawdzanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej; rozbudo­wane ćwiczenia samodzielne i wywołanie transferu. Model nauczania bezpośredniego wymaga sztywnej struktury środowiska dydaktycznego i uważnej koordynacji jego elementów. Nie znaczy to jednak, że ma to być środowisko autorytarne i nieżyczliwe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.