Archive for Sierpień, 2011


POPRAWNE WYLICZENIE

Sierpień 31st, 2011

Czytelnik  poprawnie wyli­czył kolejne fazy wszystkich opisanych w niej modeli nauczania, nie znaczy­łoby to wcale, że umiałby posłużyć się nimi, stanąwszy przed trzydziestką uczniów.Prosilibyśmy go raczej o zademonstrowanie umiejętności w klasie.Sprawdziany praktyczne są na ogół trudne do opracowania, a ich wyko­nanie niełatwe do trafnego ocenienia. Mogą też okazać się bardzo czaso­chłonne. Jeśli jednak chcemy, aby uczeń doskonale opanował nauczoną umiejętność, nic nie zastąpi sprawdzianów opartych na praktycznym wyko­nywaniu czynności. W zaczerpniętej z pracy Ellen Gagne (1985) tabeli. przeciwstawione są dwa rodzaje zadań dotyczących tej samej treści. Jedne z nich są właściwe dla testu umiejętności, drugie — dla testu wiadomości.

PRZYSWAJANIE WIADOMOŚCI

Sierpień 26th, 2011

Przyswojenie podstawowych wiadomości i ukształtowanie umiejętności to ważne cele nauczania wszystkich szkolnych przedmiotów. Niemal w każdej dziedzinie nauki szkolnej jest tak, że nim uczeń przejdzie do bardziej za­awansowanego uczenia się, musi opanować podstawowe poznawcze i fizycz­ne umiejętności. By uczniowie mogli opanować podstawowe wiadomości i umiejętności, nauczyciele posługują się modelem nauczania bezpośredniego. Nauczanie bezpośrednie opiera się na analizie systemowej, psychologii szkolenia i bada­niach riad efektywnością nauczania. Jest powszechnie używane i często pod­dawane badaniom zarówno w szkolnych, jak i nieszkolnych instytucjach oświatowych, szczególnie w przemyśle i w wojsku. Wiedza naukowa dotyczą­ca tego modelu jest obszerna. Z wielu badań wynika, że model ten korzy­stnie wpływa na osiągnięcia uczniów, szczególnie młodszych, pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

MODEL NAUCZANIA

Sierpień 9th, 2011

Model nauczania bezpośredniego ukierunkowany jest przede wszystkim na wspomaganie uczenia się wiedzy proceduralnej (umiejętności) oraz wiedzy deklaratywnej, którą można zorganizować w łańcuch i nauczać krok po kroku. Ogólny bieg lekcji (syntaksa) zaplanowanej według tego modelu składa się z pięciu faz: przedstawienie celów i wywołanie nastawienia; pokaz umiejętności stanowiącej przedmiot nauki; zorganizowanie ćwiczeń pod kie­runkiem; sprawdzanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej; rozbudo­wane ćwiczenia samodzielne i wywołanie transferu. Model nauczania bezpośredniego wymaga sztywnej struktury środowiska dydaktycznego i uważnej koordynacji jego elementów. Nie znaczy to jednak, że ma to być środowisko autorytarne i nieżyczliwe.