Archive for Wrzesień, 2011


SAMODZIELNE ĆWICZENIA

Wrzesień 25th, 2011

Zadania końcowe w modelu nauczania bezpośredniego obejmują zor­ganizowanie samodzielnych ćwiczeń oraz kontrolę opanowania wiedzy umiejętności.W modelu nauczania bezpośredniego większość ćwiczeń samodzielnych zawiera się w pracy domowej. O zadawaniu lekcji mówiliśmy dużo w roz­dziale 3. Nie ma sensu powtarzać tego raz jeszcze. Warto przypomnieć tylko, że praca domowa i ćwiczenia samodzielne stanowią dla uczniów okazję do posługiwania się nową wiedzą i nowymi umiejętnościami na własną rękę. Dlatego nie stanowią one kontynuacji podawania materiału, ale są dalszym ciągiem ćwiczeń. Sposób dostarczania uczniom informacji zwrotnych w przy­padku ćwiczeń samodzielnych jest taki sam jak w przypadku ćwiczeń pod kierunkiem odbywanych we wcześniejszej fazie.

KONTROLA

Wrzesień 15th, 2011

Podkreślaliśmy parokrotnie, że strategia kontroli i oceny osiągnięć musi być dostosowana do celów danej lekcji i do właściwej danemu modelowi kategorii spodziewanych wyników. Skoro model nauczania bezpośredniego najlepiej nadaje się do nauczania umiejętności i wiedzy w małych, powiązanych ze sobą, sensownych dawkach, kontrola powinna opierać się na testach praktycznych, sprawnościowych, mniej zaś przydatne będą proste testy wie­dzy deklaratywnej. Na przykład umiejętność wskazania na podanej liście wyrazów rzeczowników i czasowników nie jest tożsama z umiejętnością napisania poprawnego zdania; potrzebny byłby tu sprawdzian, który wyma­gałby od ucznia pisania zdań.