Archive for Listopad, 2011


INTERAKCYJNE FUNKCJE NAUCZYCIELA

Listopad 18th, 2011

Dodatkowo należy poinformować uczniów, jak cele danej lekcji mają się do poprzednich i, w większości przypadków, jak mają się do celów nadrzędnych, długofalowych. Uczniowie powinni wiedzieć tak­że, jak jest przewidziany tok lekcji i czas trwania jej poszczególnych części.Wskazanie sensu lekcji i ogólna prezentacja przewidzianego materiału są ważne w każdym przypadku, szczególnie na lekcjach poświęconych umiejęt­nościom. Lekcje takie zwykle nastawione są na wyrobienie składowych umie­jętności, których związek z innymi nie musi być jasny dla uczniów, a sens uczenia się ich powinien być oczywisty. Jednocześnie wymagają one od uczniów motywacji do nauki i gorliwości w wykonywaniu ćwiczeń. Znajo­mość teorii, na której opiera się dana umiejętność, i powodów, dla których trzeba ją opanować, wzmaga motywację i zaangażowanie uczniów, w przeci­wieństwie do takich ogólników, jak: „to wam się przyda”, „to pomoże wam dostać pracę”, „tego wymaga program”.

PRZEPROWADZENIE POKAZU

Listopad 16th, 2011

Model nauczania bezpośredniego w znacznym stopniu opiera się na zało­żeniu, że wiele z tego, co potrafi zrobić uczeń, wzięło się z obserwowania innych. Według teorii uczenia się społecznego Bandury uczeń opanowuje pewne formy zachowania i uczy się przewidywać ich skutki, przyglądając się zachowaniu innych ludzi. To zachowanie, złe czy dobre, wskazuje uczniowi, jak ma się zachowywać. Oczywiście, taka forma uczenia się oszczędza uczniowi niepotrzebnych prób i błędów. Jednocześnie pozwala nauczyć się zachowania niewłaściwego lub nieprawidłowego.Pokaz opanowania jakiegoś pojęcia lub jakiejś umiejętności wymaga od nauczyciela, nim przystąpi do pokazu:gruntownego zrozumienia pojęcia i biegłości w wykazywaniu się umie­jętnością, próbnego przećwiczenia wszystkich elementów pokazu.

PRAWIDŁOWE ZROZUMIENIE

Listopad 13th, 2011

Aby mieć pewność, że uczniowie zaobserwują prawidłowe zachowanie, nauczyciel musi wykonać dokładnie to, o co chodzi. Stare powiedzonko, którym rodzice nieustannie raczą dzieci: „Rób tak, jak mówię, nie tak, jak sam robię”, nie wystarczy nauczycielowi, kiedy próbuje nauczyć ściśle określonych wiadomości lub umiejętności. W każdej dziedzinie ludzkiej działalności spotkamy mnóstwo przypadków nieświadomie popeł­nianych błędów, gdyż źródłem nauki była obserwacja niepoprawnie wykony­wanych czynności. Ważne w tym wszystkim jest to, że jeżeli nauczyciel żąda od uczniów, aby wykonywali coś „prawidłowo”, to musi być pewien, że prawidłowy był pokaz.

TRUDNE ZADANIE

Listopad 6th, 2011

Ogromnie trudne to zadanie zademonstrować cokolwiek z ab­solutną poprawnością. Im bardziej złożona jest wiedza i bardziej skom­plikowana umiejętność, tym trudniej o całkowicie poprawny ich pokaz w klasie. Potrzebne będą więc wcześniejsze próby. Każda istotna cecha umiejętności lub pojęcia powinna zostać przemyślana oddzielnie i ujęta jas­no. Przypuśćmy oto, że mamy nauczyć dzieci korzystania z katalogu w bi­bliotece w celu odnajdywania książki na półce. Zamierzamy więc pokazać uczniom, w jaki sposób numer na karcie katalogowej wskazuje miejsce przechowywania książki. Wpierw trzeba stwierdzić, jaki system obowiązuje w danej bibliotece, i wypróbować posługiwanie się nim.