Archive for Styczeń, 2012


ROZŁOŻENIE ĆWICZEŃ

Styczeń 26th, 2012

Ćwi­czenia rozłożone okazują się najskuteczniejsze, kiedy służą doskonaleniu już znanych umiejętności, a zastrzeżenie w ich przypadku dotyczy odstępów między ćwiczeniami: zbyt długie grożą, że uczeń zapomni umiejętność lub będzie posługiwał się nią gorzej i trzeba będzie rozpoczynać naukę od po­czątku.Nadzoruj wstępną fazę ćwiczeń. Wstępna faza ćwiczeń jest krytycz­na dla prawidłowego opanowania czynności, w tej fazie bowiem uczeń nie­świadomie może zacząć posługiwać się niewłaściwymi sposobami, których następnie będzie musiał się oduczyć. Na tym etapie uczeń skłonny jest uznać za swój sukces nie tyle opanowanie techniki, ile efekty posługiwania się umiejętnością. Do tych kwestii jeszcze wrócimy.

SPRAWDZENIE I INFORMACJA ZWROTNA

Styczeń 17th, 2012

Ćwiczenia nie na wiele zdadzą się uczniowi, jeśli nie będzie on infor­mowany o rezultatach swoich czynności. W rzeczywistości najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nauczycielem posługującym się modelem naucza­nia bezpośredniego, jest zagwarantowanie uczniom sprzężenia zwrotnego, niosącego im znaczące informacje, oraz znajomości rezultatów. Sprzężenie zwrotne może przybierać rozmaite formy — informacji słownej, zapisu mag­netofonowego lub magnetowidowego, sprawdzianu lub komentarza pisanego. Bez odpowiednich informacji zwrotnych uczniowie nie nauczą się dobrze pisać pisząc, czytać czytając, biegać biegając.

ROZWIĄZANIE ISTOTNEGO PROBLEMU

Styczeń 7th, 2012

Nauczyciel musi więc rozwiązać nader istotny problem: jak zapewnić skuteczne sprzężenie zwrotne uczniom w licznej klasie? Oto kilka rad: Dostarcz informacji zwrotnej najszybciej jak możesz. Nie jest ko­nieczne, by sprzężenie zwrotne następowało natychmiast, powinno jednak być na tyle bliskie w czasie ćwiczeniom, by uczeń dobrze jeszcze pamiętał swoje czynności. Znaczy to, że nauczyciel, który opatruje wypracowania komentarzami pisemnymi, powinien spieszyć się z oddaniem uczniom po­prawionych prac, testy kontrolujące wykonanie powinny natychmiast być sprawdzane, a wyniki podane uczniom, warunki techniczne i organizacyjne zaś powinny do minimum redukować czas oczekiwania uczniów na informa­cje zwrotne wypowiadane oraz zapisane na taśmach magnetofonowych i ma­gnetowidowych.