Archive for Styczeń, 2012


CELE KTÓRYM SŁUŻY LEKCJA

Styczeń 18th, 2012

Cele, którym służy lekcja ukierunkowa­na na opanowywanie umiejętności, charakteryzują się zwykle tym, że obej­mują zachowanie łatwe do zaobserwowania, możliwe do dokładnego opisa­nia i zmierzenia. Na przykład jeśli celem lekcji wychowania fizycznego jest nauczenie uczniów wspinania się po pięciometrowej linie w ciągu 7 sekund, to zachowanie świadczące o osiągnięciu celu łatwo zobaczyć, a czas zmierzyć. Zaobserwujemy także, czy uczeń osiągnął zakładany cel i, powiedzmy, po­trafi wskazać na globusie Kuwejt. Z drugiej strony sprawdziany wykonania umiejętności bardziej złożonych, w rodzaju posługiwania się opisanymi w tej książce modelami, są bardzo trudne do opracowania, niekiedy wręcz niemoż­liwe.

ANALIZOWANIE ZADAŃ

Styczeń 18th, 2012

Analiza zadań stanowi narzędzie, za pomocą którego można dość do­kładnie określić naturę danej umiejętności lub wyraźnie ustrukturowanego fragmentu wiedzy. Niektórzy sądzą, że analiza zadania jest nazbyt trudna, powikłana; w rzeczywistości jest względnie prosta i łatwa, zwłaszcza dla nauczycieli dobrze znających swój przedmiot. U podstaw analizy zadania leży myśl, że jeśli dojście do zrozumienia czegoś jest procesem złożonym lub jeśli złożona jest umiejętność, nie należy jednego ani drugiego uczyć w cało­ści i naraz, lecz podzielić na sensowne części składowe. Analiza zadania umożliwia precyzyjne określenie, co musi umieć uczeń,by mógł zademonstrować (wykonać) daną umiejętność.

ZŁOŻONY PROCES

Styczeń 8th, 2012

Jest to proces złożo­ny z czterech etapów:Ustal, co robi człowiek w trakcie posługiwania się umiejętnością, którą doskonale opanował.Podziel tę umiejętność na umiejętności składowe.Nadaj im logiczną kolejność; opanowanie pewnych umiejętności skła­dowych stanowi warunek wstępny opanowania innych, analiza zadania po­kazuje taką hierarchię umiejętności składowych.Opracuj procedurę nauczenia każdej umiejętności składowej oraz; zwią­zków między nimi (scalenia).Analiza zadania może przybrać także formę schematu operacyjnego (inna nazwa: dydaktyczna mapa programu — K. K.). Diagram taki pozwala zobaczyć, z jakich umiejętności składa się nauczana umiejętność i jak powią­zane są między sobą umiejętności składowe.