Archive for Luty, 2012


NAPISANIE ODPOWIEDZI

Luty 29th, 2012

Napisanie odpowiedzi na pytania umieszczone na końcu rozdziału w pod­ręczniku, rozwiązanie 20 przykładów matematycznych, napisanie wypraco­wania nie zawsze pomoże uczniom doskonalić umiejętności, o które chodzi.W modelu nauczania bezpośredniego chwilą krytyczną jest ta, kiedy nauczyciel przystępuje do zorganizowania ćwiczeń pod swoim kierunkiem. Szczęśliwie dysponujemy obecnie wielu empirycznymi dowodami, na których można oprzeć wskazówki, jak początkujący nauczyciel ma organizować nadzorować ćwiczenia. Na przykład wiadomo, że aktywne ćwiczenia wspo­magają zapamiętywanie, kształtują nawyki i umożliwiają transfer uczenia, czyli pozwalają skorzystać z wiedzy i umiejętności w nowych lub trudnych sytuacjach.

NASTĘPUJĄCE ZASADY

Luty 11th, 2012

Następujące zasady pomogą nauczycielowi poprowadzić ćwicze­nia:Zadawaj niewielkie sensowne ćwiczenia. W większości przypadków, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi nowa umiejętność, uczeń powinien ćwiczyć ją przez krótki czas i, jeśli jest złożona, w uproszczonej na początku formie. Skrótowa i uproszczona forma ćwiczenia nie może jednak zrujnować; struk­tury całej umiejętności. Powróćmy do przykładu, kiedy nauczyciel posługuje się nauczaniem bezpośrednim w celu wyrobienia w uczniach umiejętności posługiwania się katalogiem w bibliotece. Wyjaśniwszy, co należy, i prze­prowadziwszy pokaz, nauczyciel pragnie, aby uczniowie przystąpili do ćwi­czenia umiejętności. Jednym ze sposobów byłoby polecenie uczniom wy­szukania 20 wskazanych książek.

LEPSZA KONTROLA

Luty 11th, 2012

Lepszą jednak kontrolę nad wykonywa­niem ćwiczeń i lepsze efekty uzyskałby nauczyciel, gdyby przyniósł do klasy próbkę kart katalogowych (uproszczenie złożonego systemu katalogowego) polecił każdemu uczniowi wyszukać po jednej książce (skrócenie ćwiczenia). Zadawaj ćwiczenia tak, żeby doprowadzić do przeuczenia. W przy­padku umiejętności, które są podstawą docelowego zachowania wykonaw­czego, nie wolno zatrzymać się na początkowym etapie ich opanowania; ćwiczenia powinny trwać jeszcze przez dłuższy czas. Wiele umiejętności zwią­zanych z twórczością, sportem, czytaniem, pisaniem musi ulec przeliczeniu.

AUTOMATYCZNE POSŁUGIWANIE SIĘ

Luty 4th, 2012

Dzięki temu posługiwanie się nimi będzie automatyczne, a one same nabiorą cech nawyku. Tylko przeuczenie i zupełne opanowanie umiejętności daje pewność, że posłużyć się nią skutecznie będzie można w innych, nie /;nanych sytuacjach oraz w warunkach stresu. To możliwość automatycznego po­sługiwania się umiejętnością lub kombinacją różnych umiejętności odróżnia znawcę od nowicjusza, niezależnie od dziedziny, z której umiejętności po­chodzą. Zabiegać o przeuczenie trzeba jednak ostrożnie, by uniknąć mono­tonii, a więc i spadku motywacji uczniów.Pamiętaj o zaletach i wadach ćwiczeń zmasowanych i ćwiczeń rozłożonych w czasie.