Archive for Marzec, 2012


PRZEBIEG LEKCJI

Marzec 21st, 2012

Model nauczania bezpośredniego składa się z pięciu głównych faz. Po­czątek: stanowi podanie celów (uzasadnienie potrzeby uczenia się przewidzia­nych umiejętności i wiadomości) i wywołanie nastawienia. Potem następują: pokaz danej umiejętności lub wiadomości, ćwiczenia, informacja zwrotna o    poczynionych postępach. Rozbudowane ćwiczenia, których celem jest transfer opanowywanych w klasie umiejętności, zamykają model.  Z wszystkich zaprezentowanych w tej książce modeli model nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela najbardziej starannej strukturyzacji zharmonizowania poszczególnych elementów środowiska dydakt3’cznego

STRUKTURA ŚRODOWISKA

Marzec 1st, 2012

Warunkiem efektywności modelu jest skrupulatne rozpatrzenie każdego dro­biazgu określającego umiejętność lub wiedzę przeznaczoną do nauczania, charakter pokazu, a także rodzaj i harmonogram ćwiczeń. Chociaż pojawia się sposobność, by nauczyciel wspólnie z uczniami określił cele lekcji, to jednak model pozostawia wszystkie decyzje nauczycielowi. Byłoby sprzeczne z intencją twórców modelu, gdyby ukształtowane środowisko dydaktyczne było autorytarne, zimne i ponure. Intencja jest po prostu taka: środowisko ma być ukształtowane z myślą o realizacji zadań i stawiać uczniom wysokie wymagania.