Archive for Kwiecień, 2012


ZAKŁADANE EFEKTY

Kwiecień 19th, 2012

Jak pamiętamy, wiedza deklaratywna jest wiedzą ucznia o    czymś, a proceduralna — jak coś zrobić. Model nauczania bezpośredniego został zaprojektowany z myślą o uczeniu się wiedzy proceduralnej koniecznej do opanowania prostych i złożonych umiejętności oraz o uczeniu się silnie ustrukturowanej wiedzy deklaratywnej, której nauczać można krok po kro­ku. W przeciwieństwie do modeli już opisanych, które głównie służyły przy­swajaniu wiedzy deklaratywnej, model nauczania bezpośredniego przydaje się do nauczania umiejętności.Zestawienie celów  pozwala łatwo zauważyć różnice. Na przy ki ad w pierwszym zestawie wymaga się od ucznia znajomości reguł gry w hokeja.

WAŻNE DLA UCZNIA

Kwiecień 9th, 2012

Jest to ważna dla ucznia wychowania fizycznego wiedza deklaraty­wna, wszelako znajomość reguł nie znaczy wcale, że uczeń opanował którąś z umiejętności, na przykład podawanie krążka w trakcie jazdy. Ta umiejęt­ność jest częścią wiedzy proceduralnej, której dotyczą cele z drugiej kolumny. Po inny przykład ilustrujący różnice między tymi dwoma rodzajami celów sięgnijmy do dziedziny muzyki. Wielu z nas potrafi rozpoznać rożek angiel­ski, niektórzy znają nawet historię tego instrumentu, ale tylko bardzo niewie­lu potrafi dobrze na nim zagrać.