Archive for Maj, 2012


WSPOMAGANIE TRANSFERU

Maj 20th, 2012

Z wszystkich tych badań wynikają trzy kluczowe zasady:skuteczność pokazu wymaga od nauczyciela pewności, że wszystkie elementy demonstrowanego zachowania są przedstawione dokładnie i po­prawnie,warunki, w jakich przeprowadza się pokaz, mają umożliwić uczniowi wyraźne uświadomienie sobie tego, co się dzieje,objaśnienia i dyskusja w trakcie pokazu korzystnie wpływają na póź­niejsze osiągnięcia ucznia.Istotną właściwością modelu nauczania bezpośredniego jest posługiwanie się ćwiczeniami praktycznymi, takimi zwłaszcza, które wspomagają transfer. Ta akurat kwestia była na szczęście intensywnie badana, dzięki czemu można korzystać z mocnego oparcia teoretycznego.

 

ĆWICZENIA I TRANSFER

Maj 17th, 2012

W syntaksie modelu ćwiczenia występują dwukrotnie: kiedy nauczyciel w fazie początkowej sprawdza, czy uczniowie rozumieją dany temat i pojmują daną umiejętność, a po raz drugi, kiedy uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia według odmiennych lub bardziej złożonych kryteriów. W obu przypadkach ćwiczenia mają ułatwić transfer uczenia się. Transfer uczenia się jest sprawą bardzo ważną, jako że w szkole uczymy się po to, żeby nastąpił właśnie transfer uczenia się na sytuacje pozaszkolne. Nauczyciele uczą dzieci czytania elementarza po to, by później mogły czytać gazety, magazyny i dzieła literackie. Nauczyciele nauczają rozwiązywania zadań z podręcznika matematyki, żeby uczniowie z czasem umieli poradzić sobie w rzeczywistym świecie lub rozwiązać problem wymagający myślenia matematycznego.

WŁAŚCIWOŚCI MODELU

Maj 2nd, 2012

Ten problem podejmowano w badaniach w po­staci następujących pytań: Ile czasu należy pozostawić na ćwiczenia? Czy ćwiczenia powinny być rozłożone w czasie, czy wykonywane jednym cią­giem? W jakim rytmie powinno się wykonywać ćwiczenia? Do tych pytań powrócimy na dalszych kartach .Model nauczania bezpośredniego można opisać, charakteryzując właściwe dla niego efekty nauczania, bieg lekcji prowadzonej według tego modelu, czyli syntaksę modelu, oraz strukturę środowiska dydaktycznego. Najpierw scharakteryzujemy model, potem zajmiemy się czynnościami nauczyciela, od których zależy efektywność modelu.