Archive for Maj, 2012


UŁOŻENIE WIADOMOŚCI

Maj 29th, 2012

Najpierw powiada się, że istnieje oto szereg zadań, które trzeba wykonać: zadania planistyczne w fazie przedlekcyjnej, specjalne zadania związane z prowadzeniem lekcji i zadania przypadające na etap zamykający. Nauczy­ciel, który nie potrafi dobrze realizować wszystkich zadań, nie zdoła skutecz­nie posługiwać się modelem. Z drugiej strony choćby nawet każde z zadań nauczyciel wykonywał dobrze, lekcja nie uda się, jeśli nie zdoła on umiejętnie połączyć części w sensowną całość.Niezależnie od modelu, który wybrał na daną lekcję, dobry nauczyciel zaczyna od objaśnienia celów lekcji i wywołania nastawienia. Mówiliśmy już, że w skróconej wersji cele powinny być wypisane na tablicy lub powielone wręczone uczniom.

INTERAKCYJNE FUNKCJE NAUCZYCIELA

Maj 12th, 2012

Dodatkowo należy poinformować uczniów, jak cele danej lekcji mają się do poprzednich i, w większości przypadków, jak mają się do celów nadrzędnych, długofalowych. Uczniowie powinni wiedzieć tak­że, jak jest przewidziany tok lekcji i czas trwania jej poszczególnych części.Wskazanie sensu lekcji i ogólna prezentacja przewidzianego materiału są ważne w każdym przypadku, szczególnie na lekcjach poświęconych umiejęt­nościom. Lekcje takie zwykle nastawione są na wyrobienie składowych umie­jętności, których związek z innymi nie musi być jasny dla uczniów, a sens uczenia się ich powinien być oczywisty. Jednocześnie wymagają one od uczniów motywacji do nauki i gorliwości w wykonywaniu ćwiczeń. Znajo­mość teorii, na której opiera się dana umiejętność, i powodów, dla których trzeba ją opanować, wzmaga motywację i zaangażowanie uczniów, w przeci­wieństwie do takich ogólników, jak: „to wam się przyda”, „to pomoże wam dostać pracę”, „tego wymaga program”.

PRZEPROWADZENIE POKAZU

Maj 1st, 2012

Model nauczania bezpośredniego w znacznym stopniu opiera się na zało­żeniu, że wiele z tego, co potrafi zrobić uczeń, wzięło się z obserwowania innych. Według teorii uczenia się społecznego Bandury uczeń opanowuje pewne formy zachowania i uczy się przewidywać ich skutki, przyglądając się zachowaniu innych ludzi. To zachowanie, złe czy dobre, wskazuje uczniowi, jak ma się zachowywać. Oczywiście, taka forma uczenia się oszczędza uczniowi niepotrzebnych prób i błędów. Jednocześnie pozwala nauczyć się zachowania niewłaściwego lub nieprawidłowego.Pokaz opanowania jakiegoś pojęcia lub jakiejś umiejętności wymaga od nauczyciela, nim przystąpi do pokazu:gruntownego zrozumienia pojęcia i biegłości w wykazywaniu się umie­jętnością, próbnego przećwiczenia wszystkich elementów pokazu.