Archive for Sierpień, 2012

OPANOWANIE CELÓW

Model ten jest skuteczny i wtedy, gdy uczymy wiadomości lub umiejęt­ności z dowolnego obszaru, byle miały wyraźną strukturę i nadawały się do nauczania małymi, kolejnymi krokami. Model nauczania bezpośredniego nie jest odpowiedni do nauczania myślenia twórczego i wyżej zorganizowanych umiejętności poznawczych, abstrakcyjnych pojęć i idei ani do wyrabiania postaw, gustów i zrozumienia spraw publicznych. Dokładniej zajmowaliśmy się celami w rozdziałach poprzednich; sposób formułowania celów dla nauczania bezpośredniego jest w ogólnych zarysach podobny. Pamiętamy, że poprawnie postawione cele dotyczą ucznia, są kon­kretne, opisują sytuację, w której badane będą osiągnięcia uczniów, i okreś­lają odpowiedni poziom wykonania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

CELE KTÓRYM SŁUŻY LEKCJA

Cele, którym służy lekcja ukierunkowa­na na opanowywanie umiejętności, charakteryzują się zwykle tym, że obej­mują zachowanie łatwe do zaobserwowania, możliwe do dokładnego opisa­nia i zmierzenia. Na przykład jeśli celem lekcji wychowania fizycznego jest nauczenie uczniów wspinania się po pięciometrowej linie w ciągu 7 sekund, to zachowanie świadczące o osiągnięciu celu łatwo zobaczyć, a czas zmierzyć. Zaobserwujemy także, czy uczeń osiągnął zakładany cel i, powiedzmy, po­trafi wskazać na globusie Kuwejt. Z drugiej strony sprawdziany wykonania umiejętności bardziej złożonych, w rodzaju posługiwania się opisanymi w tej książce modelami, są bardzo trudne do opracowania, niekiedy wręcz niemoż­liwe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.