Archive for Sierpień, 2012


WŁAŚCIWOŚCI MODELU

Sierpień 21st, 2012

Ten problem podejmowano w badaniach w po­staci następujących pytań: Ile czasu należy pozostawić na ćwiczenia? Czy ćwiczenia powinny być rozłożone w czasie, czy wykonywane jednym cią­giem? W jakim rytmie powinno się wykonywać ćwiczenia? Do tych pytań powrócimy na dalszych kartach .Model nauczania bezpośredniego można opisać, charakteryzując właściwe dla niego efekty nauczania, bieg lekcji prowadzonej według tego modelu, czyli syntaksę modelu, oraz strukturę środowiska dydaktycznego. Najpierw scharakteryzujemy model, potem zajmiemy się czynnościami nauczyciela, od których zależy efektywność modelu.

ZAKŁADANE EFEKTY

Sierpień 17th, 2012

Jak pamiętamy, wiedza deklaratywna jest wiedzą ucznia o    czymś, a proceduralna — jak coś zrobić. Model nauczania bezpośredniego został zaprojektowany z myślą o uczeniu się wiedzy proceduralnej koniecznej do opanowania prostych i złożonych umiejętności oraz o uczeniu się silnie ustrukturowanej wiedzy deklaratywnej, której nauczać można krok po kro­ku. W przeciwieństwie do modeli już opisanych, które głównie służyły przy­swajaniu wiedzy deklaratywnej, model nauczania bezpośredniego przydaje się do nauczania umiejętności.Zestawienie celów  pozwala łatwo zauważyć różnice. Na przy ki ad w pierwszym zestawie wymaga się od ucznia znajomości reguł gry w hokeja.

WAŻNE DLA UCZNIA

Sierpień 1st, 2012

Jest to ważna dla ucznia wychowania fizycznego wiedza deklaraty­wna, wszelako znajomość reguł nie znaczy wcale, że uczeń opanował którąś z umiejętności, na przykład podawanie krążka w trakcie jazdy. Ta umiejęt­ność jest częścią wiedzy proceduralnej, której dotyczą cele z drugiej kolumny. Po inny przykład ilustrujący różnice między tymi dwoma rodzajami celów sięgnijmy do dziedziny muzyki. Wielu z nas potrafi rozpoznać rożek angiel­ski, niektórzy znają nawet historię tego instrumentu, ale tylko bardzo niewie­lu potrafi dobrze na nim zagrać.