Archive for Wrzesień, 2012


ŚWIADOMOŚĆ WYSTĘPUJĄCYCH ZWIĄZKÓW

Wrzesień 22nd, 2012

Zwykle ludzie uświadamiają sobie występujące w systemach związki część — całość dopiero wtedy, kiedy systemy załamują się. Tak było w stanie Wyoming, gdzie w wyniku systematycznego tępienia kojotów ogromnie rozmnożyły się króli­ki. Albo kiedy strajkowali dokerzy na Wschodnim Wybrzeżu i w Chicago, nie można było kupić japońskiego samochodu.W dydaktyce podejście systemowe umożliwia metodyczne rozkładanie złożonych umiejętności i wiadomości na części składowe, co w efekcie po­zwala nauczać i uczyć się ich skuteczniej. Systemowy punkt widzenia na pedagogikę reprezentują dwaj uczeni i specjaliści projektowania dydaktycz­nego Gagne i Briggs (1979, s. 5): „systematycznie projektowane nauczanie może w wysokim stopniu wpływać na indywidualny rozwój człowieka.

W PEDAGOGICZNYCH PUBLIKACJACH

Wrzesień 15th, 2012

W niektórych pedagogicznych publikacjach (…) znajdujemy wskazówkę, że kształcenie postępować będzie najlepiej, jeśli zostało zaprojektowane tak, żeby młodym ludziom zostało stworzone pedagogiczne środowisko, w któ­rym będą mogli wzrastać na swój sposób bez narzuconego planu regulujące­go ich uczenie się. Uważamy, że jest to niewłaściwy kierunek myślenia. Jesteśmy przekonani, że nieplanowe i nie kierowane uczenie się może bardzo łatwo prowadzić do ukształtowania się jednostek niezdolnych w żaden spo­sób czerpać zadowolenie z życia teraz i w przyszłości”. W modelu nauczania bezpośredniego nietrudno będzie dostrzec ślady koncepcji uczenia się bezpośredniego oraz analizy zadania (z tego instrumen­tu korzysta analiza systemowa).

PSYCHOLOGIA SZKOLENIA

Wrzesień 5th, 2012

Analiza systemowa wzbogaciła teoretyczne podstawy nauczania bezpo­średniego i dodała mu precyzji, stosowana zaś dla potrzeb wojska i przemy­słu psychologia szkolenia zachęciła do przejęcia gotowych wzorów postępo­wania. Wraz z powstaniem nowoczesnych organizacji na wielu stanowiskach pracy wymagane są umiejętności dużo bardziej złożone niż onegdaj. Współ­czesne pole walki żąda obsługi skomplikowanego i wyrafinowanego technicz­nie uzbrojenia. „Washington Post” (18.08.1985) podaje, że obsługa technicz­na, pilotaż i wykorzystanie możliwości bojowych bombowca B-l wymaga ponad 7 tysięcy instrukcji na przeszło milionie stron dla 1577 członków personelu naziemnego i latającego.