Archive for Wrzesień, 2012


NAUCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ

Wrzesień 23rd, 2012

Ponieważ ludzie mogą nauczyć się zachowania z przykładów, przynajmniej w zbliżonej formie, wcześniej jeszcze, nim przyjdzie im za­chowanie takie przejawić, zaoszczędzone im są niepotrzebne pomyłki”.W zakreślonych rzeczywistością szkolną granicach pokaz jest zwykle naj­bardziej praktyczną metodą, na której można oprzeć uczenie się przez mode­lowanie. Jednak, jak opiszemy to jeszcze, muszą to być pokazy starannie zaplanowane i przeprowadzone, a ich struktura musi gwarantować, że uczeń, jak ujął to Bandura (1977, s. 24), „świadom będzie znaczących rysów mode­lowanego zachowania i będzie spostrzegał je bezbłędnie”. Treść tych twier­dzeń była przedmiotem badań prowadzonych już od lat trzydziestych i czter­dziestych naszego wieku w różnych kontekstach i według rozmaitych sche­matów metodologicznych.

WSPOMAGANIE TRANSFERU

Wrzesień 9th, 2012

Z wszystkich tych badań wynikają trzy kluczowe zasady:skuteczność pokazu wymaga od nauczyciela pewności, że wszystkie elementy demonstrowanego zachowania są przedstawione dokładnie i po­prawnie,warunki, w jakich przeprowadza się pokaz, mają umożliwić uczniowi wyraźne uświadomienie sobie tego, co się dzieje,objaśnienia i dyskusja w trakcie pokazu korzystnie wpływają na póź­niejsze osiągnięcia ucznia.Istotną właściwością modelu nauczania bezpośredniego jest posługiwanie się ćwiczeniami praktycznymi, takimi zwłaszcza, które wspomagają transfer. Ta akurat kwestia była na szczęście intensywnie badana, dzięki czemu można korzystać z mocnego oparcia teoretycznego.

 

ĆWICZENIA I TRANSFER

Wrzesień 6th, 2012

W syntaksie modelu ćwiczenia występują dwukrotnie: kiedy nauczyciel w fazie początkowej sprawdza, czy uczniowie rozumieją dany temat i pojmują daną umiejętność, a po raz drugi, kiedy uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia według odmiennych lub bardziej złożonych kryteriów. W obu przypadkach ćwiczenia mają ułatwić transfer uczenia się. Transfer uczenia się jest sprawą bardzo ważną, jako że w szkole uczymy się po to, żeby nastąpił właśnie transfer uczenia się na sytuacje pozaszkolne. Nauczyciele uczą dzieci czytania elementarza po to, by później mogły czytać gazety, magazyny i dzieła literackie. Nauczyciele nauczają rozwiązywania zadań z podręcznika matematyki, żeby uczniowie z czasem umieli poradzić sobie w rzeczywistym świecie lub rozwiązać problem wymagający myślenia matematycznego.