Archive for Październik, 2012


BIEGŁY W ZAWODZIE

Październik 23rd, 2012

Biegły w swoim zawodzie nauczyciel rzadko martwi się o utrzymanie ładu, gdyż po latach praktyki wierzy w swoje umiejętności panowania nad klasą. Podobnie reprezentacyjny bramkarz bez namysłu i automatycznie ustawia się w bramce tak, jak wymaga tego sytua­cja na przedpolu; takiej umiejętności nie ma jeszcze bramkarz z drużyny juniorów. Zajmiemy się modelem nauczania, który służy do wspo­magania uczenia się podstawowych umiejętności i wiadomości. Są to takie wiadomości i umiejętności, do jakich pasuje nauczanie „krok po kroku”. Nazwaliśmy ten model modelem nauczania bezpośredniego; w literaturze występuje on pod różnymi nazwami. Jedną z nich jest model szkoleniowy (training model) (Joyce, Weil 1986). Good, Grouws i Ebmeier (1983) mówią o    aktywnym nauczaniu (active teaching), a Hunter (1982) o nauczaniu zupełnym (mastery teaching).

NAUCZANIE WPROST

Październik 22nd, 2012

Ostatnio Rosenshine i Stephens (1986) użyli nazwy nauczanie wprost (explicit instructioń). Jeśli nawet nigdy nie analizowaliśmy tego modelu, to i tak po2;naliśmy niektóre jego elementy. Uwzględnia on te same przesłanki, na których opie­rali się dorośli, ucząc nas kiedyś jazdy na rowerze, czyszczenia zębów, serwu, opisywania zadanego do domu eksperymentu biologicznego, rozwiązywania równań algebraicznych. Model taki stosuje się w celu zwalczenia lęku przed lataniem odrzutowcem albo żeby pomóc rzucić palenie. Nie jest to skom­plikowany model; można opanować go w dość krótkim czasie. A jednocześ­nie „musi” znajdować się w repertuarze dydaktycznym początkującego nau­czyciela.

KORZENIE MODELU

Październik 12th, 2012

Korzenie modelu nauczania bezpośredniego są rozgałęzione. Znajdziemy wśród nich opisaną już w rozdziale 8. psychologię poznawczą i wiedzę o prze­twarzaniu informacji przez człowieka. Joyce i Weil (1980) podkreślają wkład psychologii behawiorystycznej i psychologii szkolenia kadr. Madeline Hunter (1987) przypisuje zasługi pracom Gagne (1977), na których oparła swoje wzorce lekcji. Rosenshine i Stephens (1986) odkryli w wydanej w 1945 roku przez Wojenną Komisję Zasobów Ludzkich książce How to instruct („Jak nauczać”) wiele materiału dotyczącego nauczania bezpośredniego. Większość badań nad czasem i uczeniem się, na które powoływaliśmy się w, także znajduje zastosowanie w modelu nauczania bezpośredniego.

ANALIZA SYSTEMOWA

Październik 11th, 2012

Zatrzymajmy się przez chwilę nad wkładem wniesionym w model naucza­nia bezpośredniego przez analizę systemową, psychologię szkolenia i badania nad efektywnością nauczania.Analiza systemowa ma charakter interdyscyplinarny; powstała na po­graniczu wielu dyscyplin i na wiele wywarła wpływ, żeby wspomnieć bio­logię, teorię organizacji, teorie społeczne i teorię uczenia się. Zasadniczo analiza systemowa sprowadza się do badania związków pomiędzy współ­zależnymi częściami tej samej całości. Dobrze znane przykłady systemów to skomplikowane powiązania między rozmaitymi organizmami tworzącymi ekosystem albo zależności pomiędzy produkcją, dystrybucją i transportem w niezwykle złożonym systemie handlu międzynarodowego.