Archive for Listopad, 2012


WIĘKSZOŚĆ ARGUMENTÓW

Listopad 21st, 2012

Większość argumentów na rzecz modelu nauczania bezpośredniego pochodzi z badań, których autorzy wyszukali skutecznych nauczycieli posługujących się z własnej inicjatywy tym właśnie modelem. Kiedy porównywano osiąg­nięcia szkolne uczniów tych nauczycieli z osiągnięciami uczniów nauczanych mniej bezpośrednimi sposobami, stwierdzano, że ci pierwsi osiągają lepsze wyniki, zwłaszcza na poziomie elementarnym w matematyce i języku ojczy­stym. Nauczanie bezpośrednie opiera się na pracach z rozmaitych obszarów badawczych. Tu wspomnimy o trzech. Zastanowimy się także nad właściwoś­ciami badań, z których pochodzi nasza wiedza o modelu nauczania bezpo­średniego.

SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA BEZPOŚREDNIEGO

Listopad 16th, 2012

Wiele z badań stanowiących empiryczną podstawę nauczania bezpośred­niego przedstawiliśmy już wcześniej. Opisaliśmy badania Stal- lings i Kaskowitz (1974), które dowodzą, że silnie ustrukturowane nauczanie umiejętności podstawowych daje lepsze efekty od nauczania mniej sformali­zowanego. Przedstawiliśmy też badania ukazujące mocny związek, między ustrukturowaną sytuacją dydaktyczną, która gwarantuje wysoką proporcję czasu zajętego, a osiągnięciami uczniów, zwłaszcza w zakresie podstawowych umiejętności. W wielu badaniach tego rodzaju porównywano dwie grupy nauczycieli: osiągających wysokie efekty nauczania i niskie. Obserwowano, jak nauczyciele ci nauczają, dzięki czemu udało się w jakiejś mierze: odkryć, co w ich pracy wpływa krzystnie na osiągnięcia uczniów.

METODY I TECHNIKI

Listopad 7th, 2012

Czynnikiem tym okazały się metody i techniki nauczania bezpośredniego. Niektórzy badacze zaczęli zestawiać listę czynności dydaktycznych chara­kteryzujących skutecznych nauczycieli i na tej podstawie opracowywać pro­gramy kształcenia nauczycieli w umiejętnościach nauczania bezpośredniego. Listę taką wykorzystywano do badań eksperymentalnych nad związkami przyczynowo-skutkowymi łączącymi określone postępowanie nauczyciela z osiągnięciami uczniów. Właśnie tego rodzaju eksperyment przeprowadzili Good i Grouws z Uniwersytetu Missouri. Sięgając do wcześniejszych badań, opracowali oni procedurę nauczania matematyki w szkole podstawowej wed­ług zasad modelu nauczania bezpośredniego.