Archive for Styczeń, 2013

SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA BEZPOŚREDNIEGO

Wiele z badań stanowiących empiryczną podstawę nauczania bezpośred­niego przedstawiliśmy już wcześniej. Opisaliśmy badania Stal- lings i Kaskowitz (1974), które dowodzą, że silnie ustrukturowane nauczanie umiejętności podstawowych daje lepsze efekty od nauczania mniej sformali­zowanego. Przedstawiliśmy też badania ukazujące mocny związek, między ustrukturowaną sytuacją dydaktyczną, która gwarantuje wysoką proporcję czasu zajętego, a osiągnięciami uczniów, zwłaszcza w zakresie podstawowych umiejętności. W wielu badaniach tego rodzaju porównywano dwie grupy nauczycieli: osiągających wysokie efekty nauczania i niskie. Obserwowano, jak nauczyciele ci nauczają, dzięki czemu udało się w jakiejś mierze: odkryć, co w ich pracy wpływa krzystnie na osiągnięcia uczniów.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

METODY I TECHNIKI

Czynnikiem tym okazały się metody i techniki nauczania bezpośredniego. Niektórzy badacze zaczęli zestawiać listę czynności dydaktycznych chara­kteryzujących skutecznych nauczycieli i na tej podstawie opracowywać pro­gramy kształcenia nauczycieli w umiejętnościach nauczania bezpośredniego. Listę taką wykorzystywano do badań eksperymentalnych nad związkami przyczynowo-skutkowymi łączącymi określone postępowanie nauczyciela z osiągnięciami uczniów. Właśnie tego rodzaju eksperyment przeprowadzili Good i Grouws z Uniwersytetu Missouri. Sięgając do wcześniejszych badań, opracowali oni procedurę nauczania matematyki w szkole podstawowej wed­ług zasad modelu nauczania bezpośredniego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

W TRAKCIE BADAŃ

W trakcie badań osiągnęli znaczący przyrost wyników: przeciętnie z 11,94 prawidłowo rozwiązanych zadań do 19,95, podczas gdy uczniowie z grupy kontrolnej osiągnęli odpowiednio 12,84 i 17,74 rozwiązań. Imponujący był także przyrost mierzony według norm krajowych, czyli rangi percentylowej. Przyrost wyników grupy eksperymentalnej był istotny staty­stycznie:. Badania te, podobnie jak wiele innych później przeprowadzonych, po­twierdzają przypuszczenie, że bezpośrednie nauczanie i szkolenie może przy­nosić godne uwagi osiągnięcia w uczeniu się tego rodzaju wiedzy i umiejętno­ści, do których nauczania model jest przystosowany. Eksperyment okazał się ważny z innego jeszcze powodu: wykazał, że osiągnięcia w nauce są możliwe w biednym środowisku śródmiejskim, jeśli zastosować odpowiednie metody dydaktyczne. Autorzy nie wahają się zastrzec, że nauczanie matematyki nie powinno opierać się w całości na modelu nauczania bezpośredniego, gdyż niektóre cele nauczania osiąga się lepiej za pomocą innych metod.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.