Archive for Marzec, 2013


WSZYSTKO CZEGO SIĘ UCZYMY

Marzec 30th, 2013

Niemal wszystko, czego uczymy w szkole, ma na celu nauczenie uczniów pojęć i myślenia logicznego. Pojęcia stają się podstawą rozumienia treści przedmiotów nauczania. Uczenie się pojęć polega głównie na włączaniu obiektów do klas lub kategorii.Zgromadzono rozległą wiedzę naukową o uczeniu się i nauczaniu pojęć. Badania pokazują, jak wiek i poziom rozwoju umysłowego wpływają na gotowość uczenia się pojęć. Z badań wiadomo także, w jaki sposób przed­stawiać przykłady i nieprzykłady, aby optymalizować uczenie się, oraz w jaki sposób nauczyciele mogą korzystać z wizualizacji, wyobrażeń mentalnych uporządkowania graficznego w celu ułatwienia nauki pojęć. Model nauczania pojęć głównie służy przyswajaniu przez uczniów wiedzy konceptualnej zawartej w przedmiotach nauczania i stworzeniu podstaw dla myślenia wysoko zorganizowanego.

LEKCJA WEDŁUG MODELU

Marzec 22nd, 2013

Lekcja według modelu nauczania pojęć składa się z czterech faz: przed­stawienia celów i wywołania nastawienia; jpodania przykładów i nieprzy- kładow; sprawdzenia przyswojenia pojęcia; wywołania myślenia metapozna- wczego uczniów. Z rozmaitych metod nauczania pojęć najbardziej rozpowszechnione są dwie: nauczania bezpośredniego i przyswajania pojęć. W nauczaniu bezpo­średnim nauczyciel na początku lekcji nazywa i definiuje pojęcie, następnie podaje trafne przykłady. Stosując metodę przyswajania pojęć, przedstawia przykłady i nieprzykłady danego pojęcia, ale nie podaje nazwy ani definicji.

W FAZIE POZALEKCYJNEJ

Marzec 12th, 2013

W fazie przedlekcyjnej nauczyciel dobiera pojęcia i poddaje je analizie, wybiera przykłady i nieprzykłady, ustala kolejność podawania przykładów nieprzykładów.Stawiając pytania i organizując dyskusję, nauczyciel pomaga uczniom poddać analizie ich własne myślenie i scalić nową wiedzę z wcześniejszą; jest to ostatnia faza lekcji.Tak jak w przypadku innych modelów nauczania, głównym zadaniem polekcyjnym jest dopasowanie sprawdzianów do celów właściwych danemu modelowi.Oceniając opanowanie pojęcia, sprawdzać trzeba nie tylko zapamiętanie definicji. Uczniowie powinni także wykazać się znajomością cech istotnych pojęcia i jego powiązań z innymi pojęciami.

 

NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE

Marzec 10th, 2013

Nauczyciele zbyt łatwo zapominają, że fundamentem wszelkiego uczenia się są umiejętności podstawowe. A przecież właśnie na umiejętnościach — poznawczych i motorycznych — oparte są złożone procesy uczenia się, a wśród nich to najbardziej skomplikowane: uczenie się jak się uczyć. Nim uczeń posiądzie umiejętności odkrywania pojęć, krytycznego myślenia, roz­wiązywania problemów, twórczego oblekania myśli w słowa, najpierw musi sobie przyswoić podstawowe umiejętności i wiadomości. Na przykład nim potrafi dawać sobie radę z opanowywaniem i przetwarzaniem obszernego materiału informacyjnego, musi umieć kodować i odkodowywać wypowiedzi ustne i pisemne, sporządzać notatki, podsumowywać.

KRYTYCZNE MYŚLENIE

Marzec 5th, 2013

Nim uda mu się my­śleć krytycznie, musi władać podstawowymi umiejętnościami logicznymi w rodzaju wnioskowania i wykrywania sądów nieobiektywnych. Zanim napi­sze ładne wypracowanie, musi opanować podstawowe konstrukcje zdaniowe, poprawnie posługiwać się słownictwem, umieć trzymać się tematu. Mówiąc krótko: w każdej dziedzinie jest tak, że aby stać się artystą, wcze­śniej trzeba opanować rzemiosło. W rzeczywistości niemal na każdym polu różnica między nowicjuszem a znawcą polega na tym, że znawca opanował pewne podstawowe umiejętno­ści w stopniu, który pozwala posługiwać się nimi nieświadomie i precyzyjnie nawet w trudnych sytuacjach.