Archive for Marzec, 2013


W PEDAGOGICZNYCH PUBLIKACJACH

Marzec 31st, 2013

W niektórych pedagogicznych publikacjach (…) znajdujemy wskazówkę, że kształcenie postępować będzie najlepiej, jeśli zostało zaprojektowane tak, żeby młodym ludziom zostało stworzone pedagogiczne środowisko, w któ­rym będą mogli wzrastać na swój sposób bez narzuconego planu regulujące­go ich uczenie się. Uważamy, że jest to niewłaściwy kierunek myślenia. Jesteśmy przekonani, że nieplanowe i nie kierowane uczenie się może bardzo łatwo prowadzić do ukształtowania się jednostek niezdolnych w żaden spo­sób czerpać zadowolenie z życia teraz i w przyszłości”. W modelu nauczania bezpośredniego nietrudno będzie dostrzec ślady koncepcji uczenia się bezpośredniego oraz analizy zadania (z tego instrumen­tu korzysta analiza systemowa).

PSYCHOLOGIA SZKOLENIA

Marzec 20th, 2013

Analiza systemowa wzbogaciła teoretyczne podstawy nauczania bezpo­średniego i dodała mu precyzji, stosowana zaś dla potrzeb wojska i przemy­słu psychologia szkolenia zachęciła do przejęcia gotowych wzorów postępo­wania. Wraz z powstaniem nowoczesnych organizacji na wielu stanowiskach pracy wymagane są umiejętności dużo bardziej złożone niż onegdaj. Współ­czesne pole walki żąda obsługi skomplikowanego i wyrafinowanego technicz­nie uzbrojenia. „Washington Post” (18.08.1985) podaje, że obsługa technicz­na, pilotaż i wykorzystanie możliwości bojowych bombowca B-l wymaga ponad 7 tysięcy instrukcji na przeszło milionie stron dla 1577 członków personelu naziemnego i latającego.

W POJEDYNKĘ

Marzec 2nd, 2013

Rzecz jasna, że skoro nikt w pojedynkę nie zdoła naprawić tego samolotu ani nawet pojąć owej całej złożoności, wojskowi i przemysłowi szkoleniowcy muszą nieustannie rozwiązywać pro­blem przygotowania specjalistów, którzy umieliby wykonywać poszczególne elementy ogromnego i złożonego zadania. Ponieważ za pomocą tradycyjnych metod dydaktycznych nie udawało się nauczyć personelu niezbędnej precyzji biegłości, stopniowo wykształciły się metody instruktażu.Nauczyciele zobaczyli, że metody stosowane w szkoleniu pracowników można przystosować do nauczania takich podstawowych umiejętności szkol­nych, jak czytanie i pisanie, umiejętności matematycznych i niektórych umie­jętności znajdujących się w programach nauk przyrodniczych i społecznych.