Archive for Kwiecień, 2013


INNE ZADANIA

Kwiecień 21st, 2013

Inne zadania po­winny sprawdzać umiejętność odróżniania przykładów od nieprzykładów. Wykorzystywać można rozmaite rodzaje zadań: prawda/fałsz, wyboru, przy­porządkowania, krótkich odpowiedzi, luk, krótkich rozprawek.Sprawdziany można wykorzystać dla celów diagnostycznych. Analiza błę­dów popełnionych przez uczniów może wykazać, czy uczeń poprawnie opa­nował pojęcie, czy nie nadaje mu zbyt szerokiego zakresu, czy włącza doń zbliżone nieprzykłady albo przeciwnie — czy nie sądzi, że niektóre nieprzy­kłady są przykładami pojęcia. Jeśli któryś z tych trzech przypadków rzeczy­wiście zachodzi, uczniowie wymagają dodatkowej nauki.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Kwiecień 4th, 2013

Merrill i Tennyson (1977, s. 82) proponują: „1. Jeśli błąd ucznia polega na nadaniu pojęciu zbyt szerokiego zakresu, trzeba tak dodatkowo zestawić pary przykładów i nieprzykładów, żeby unaocznić brak cech istotnych.Jeśli błąd ucznia polega na nadaniu pojęciu zbyt wąskiego zakresu, trzeba dodatkowo podać trudne przykłady, żeby unaocznić występowanie cech istotnych.Jeśli uczeń błędnie rozumie pojęcie, trzeba dodatkowo zestawić pary przykładów i nieprzykładów różniące się cechami nieistotnymi powodu­jącymi błąd. Wyizolowanie cechy zwróci uwagę ucznia na to, że jest to cecha nieistotna”.Pojęcia stanowią podstawową jednostkę organizującą myślenie i porozu­miewanie się ludzi. Cechy istotne pojęcia pozwalają zdefiniować je i odróż­niać od innych pojęć. Wyróżniamy pojęcia koniunkcyjne, dysjunkcyjne i sto­sunkowe. Uczniowie najczęściej pojmują pojęcia ogólne dzięki podanym przykładom i nieprzykładom.