Archive for Czerwiec, 2013

W FAZIE POZALEKCYJNEJ

W fazie przedlekcyjnej nauczyciel dobiera pojęcia i poddaje je analizie, wybiera przykłady i nieprzykłady, ustala kolejność podawania przykładów nieprzykładów.Stawiając pytania i organizując dyskusję, nauczyciel pomaga uczniom poddać analizie ich własne myślenie i scalić nową wiedzę z wcześniejszą; jest to ostatnia faza lekcji.Tak jak w przypadku innych modelów nauczania, głównym zadaniem polekcyjnym jest dopasowanie sprawdzianów do celów właściwych danemu modelowi.Oceniając opanowanie pojęcia, sprawdzać trzeba nie tylko zapamiętanie definicji. Uczniowie powinni także wykazać się znajomością cech istotnych pojęcia i jego powiązań z innymi pojęciami.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE

Nauczyciele zbyt łatwo zapominają, że fundamentem wszelkiego uczenia się są umiejętności podstawowe. A przecież właśnie na umiejętnościach — poznawczych i motorycznych — oparte są złożone procesy uczenia się, a wśród nich to najbardziej skomplikowane: uczenie się jak się uczyć. Nim uczeń posiądzie umiejętności odkrywania pojęć, krytycznego myślenia, roz­wiązywania problemów, twórczego oblekania myśli w słowa, najpierw musi sobie przyswoić podstawowe umiejętności i wiadomości. Na przykład nim potrafi dawać sobie radę z opanowywaniem i przetwarzaniem obszernego materiału informacyjnego, musi umieć kodować i odkodowywać wypowiedzi ustne i pisemne, sporządzać notatki, podsumowywać.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

KRYTYCZNE MYŚLENIE

Nim uda mu się my­śleć krytycznie, musi władać podstawowymi umiejętnościami logicznymi w rodzaju wnioskowania i wykrywania sądów nieobiektywnych. Zanim napi­sze ładne wypracowanie, musi opanować podstawowe konstrukcje zdaniowe, poprawnie posługiwać się słownictwem, umieć trzymać się tematu. Mówiąc krótko: w każdej dziedzinie jest tak, że aby stać się artystą, wcze­śniej trzeba opanować rzemiosło. W rzeczywistości niemal na każdym polu różnica między nowicjuszem a znawcą polega na tym, że znawca opanował pewne podstawowe umiejętno­ści w stopniu, który pozwala posługiwać się nimi nieświadomie i precyzyjnie nawet w trudnych sytuacjach.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.